• вто. Мар 28th, 2023

Ќе се чисти депонијата за цврст комунален отпад во Гевгелија

Државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, оствари работна средба со директорот на ЈКП „Комуналец“ од Гевгелија Златко Зумров и претставниците на компанијата Building-Development Holding што го доби тендерот за затварање на депонијата за комунален цврст отпад во Гевгелија.

На средбата се разговараше за временската рамката и динамиката за реализација на планираните активности. Користејќи го остатокот од 500 илјади евра од алоцираните средства за пречистителната станица за отпадни води, Министерството во соработка со општина Гевгелија побара искористување на овој буџет за цели на потполно затворање на оваа депонија, пред сé заради тоа што и депонијата во Ново Коњско стана оперативна по изградбата потребната инфраструктура, како што е пристапниот пат и енергетиката. Се проценува дека на локацијата има повеќе од 30,000m³цврст отпад, кој што најрвин треба да се збие до густина од 900kg/m3 и соодветно да се прекрие според барањата на затворање на депонии за цврст отпад. Претходно, во согласност со планската документација за локацијата ќе биде изработен бетонски ѕид на коритото на реката, кој што има задача да спечи ерозија на компактираниот отпад, како и неконтролирано истекување на исцедок во речното корито.

Извор МЖСПП