• чет. Мар 30th, 2023

Водно за заштитено подрачје од V категорија – Заштитен предел

Јул 14, 2021

Министерството за животна средина и просторно планирање спроведе широк процес на јавна консултација по Нацрт-одлуката за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје од V категорија – Заштитен предел.

По завршената јавна расправа како и анализа на пристигнатите мислења и коментари од јавноста како и консултации со државни институции како и Градот Скопје се пристапи кон подобрување на Нацрт-одлуката за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје од V категорија – Заштитен предел.

Финалниот предлог за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје од V категорија – Заштитен предел е преточен во Предлог-одлука за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје од V категорија – Заштитен предел.

Оваа Предлог одлука веќе е доставена на мислење до сите релевантни државни институции како и на порталот на Е-Влада за понатамошно разгледување и донесување од страна на Владата на Северна Македонија.

Во прилог:

1. Предлог-одлука за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје од V категорија – Заштитен предел.

2. Извeштај од консултација со јавноста

Извор МЖСПП