• чет. Мар 30th, 2023

Есенско пошумување во ПШС Галичица-Охрид

Согласно предвидувањата во Посебните планови за стопанисување со шуми, ПШС Галичица – Охрид заврши со есенското пошумување на 7ха површина, во ШСЕ Врбјанска шума, оддел 37а, во рамки на сечиште. Пошумени се вкупно 10.000 броја на садници од дуглазија, во дупки. Во пошумувањето беа вклучени вработените во шумското стопанство, во изминатите 10 дена.

ЈП Национални шуми преку акциите за пошумување, освен обврската согласно Посебните планови, има за цел и зголемување на површините под шума, како и подигање на еколошката свест кај населението за поголема грижа за шумите како природно богатство од општ интерес за нас и идните генерации.

ДА ГИ ЧУВАМЕ И ЗАШТИТИМЕ ШУМИТЕ, НАШИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВОЗДУХ!

Извор