• пет. Мар 31st, 2023

ПШС Малешево-Берово пошумува опожарени површини

На 19.11.2021 година се изврши пошумување на површина која беше опожарена во 2019 година. Опожарената површината која ќе се санира е 65ха во м.в Присој на КП 1183/1 во близина на с. Ратево. Денеска е предвидено да се пошумат 7,5ха со садници од јасен и црн бор. Садниците за пошумување на површината се обезбедени од расадникот на подружницата Малешево – Берово. Површината која се пошумува е од голема важност бидејќи е со голем наклон и каменлива почва односно станува збор за високо ерозивен терен. Со овие активности ЈП Национални шуми покажува дека продолжува со своите активности за пошумување односно зголемување на зелените површини и површините под шума, борба против опустинувањето и санирање на опожарени површини.

На пошумувањето кое е организирано од ЈП Национални шуми, подружница Малешево – Берово, присуствуваа Помошниците Директори Маре Басова и Николчо Киров, вработените од подружницата Малешево – Берово, вработени од Општина Берово, ЈКП Услуга-Берово и граѓани од околните населени места.

ЗА ДА СЕ ЗАЧУВА ШУМАТА ТРЕБА ДА СЕ САКА

Извор